Nomis_Akmeiz

10 tekstów – auto­rem jest No­mis_Ak­meiz.

Każdy ma pra­wo do swo­bod­ne­go mar­no­wania so­bie życia. Pod wa­run­kiem tyl­ko, że nie mar­nu­je tym sa­mym życia innych. 

aforyzm dnia z 10 kwietnia 2011 roku
zebrał 127 fiszek • 14 października 2010, 23:29

Gdy ktoś częstu­je Cie be­zin­te­resow­nym szczęściem, sprawdź trzy ra­zy, czy nie jest ono zatrute. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 września 2010, 20:52

Czy gdy­byś pod ko­niec życia ot­rzy­mał księgę daw­no za­pom­nianych krzywd i błędów, które po­pełniłeś, to od­ważyłbyś się ją przeczy­tać? Prze­cież... w końcu sam ją pisałeś. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 września 2010, 23:11

Nies­te­ty zło jest pot­rzeb­ne. Człowiek, gdy­by go nie poz­nał, nie zdałby so­bie spra­wy, że zas­tał w kimś dob­roć. A znając je­go na­turę, przez to i tak doszu­kiwałby się w tej dob­ro­ci cze­goś niewłaściwego. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 września 2010, 21:05

Prosta wskazówka dla niegrzecznych

Tak szczerze, bez kitu,
Po­wiedz mi, mój zac­ny czytelniku:
Czym się kieru­jesz w swym kruchym życiu?
I co ce­nisz w obec­nym obyciu?

Po­myśl, czy masz zasady?
Jeśli masz, wyszep­taj je teraz.
Po­dob­no nig­dy nie szu­kasz zwady...
Zap­rzeczysz też, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 września 2010, 20:57

Ar­tystą nie jest ten, który tworzy sztukę dla nat­chnienia, lecz ten, który tworzy dla sztu­ki w tym nat­chnieniu szu­kając inspiracji. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 września 2010, 16:20

Gwiazdy

Jaśnieją na noc­nym niebie
Są od­da­lone o mi­liony świet­lnych lat
Gdy sądzisz, że mówisz je­dynie do siebie
One słuchają i udzielają Ci niemych rad

Nap­rawdę wys­tar­czy, byś do­ceniła ich moc
Spos­trzegła jak uj­mująco są piękne
Dadzą Ci wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 września 2010, 18:29

Mówisz, że życie nie jest usłane różami? Wręcz prze­ciw­nie, jest i stąpasz po nich każde­go dnia. Może po pros­tu za często nat­ra­fiasz na kolce... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 18 września 2010, 16:31

Jest ta­ka miłość, tak bar­dzo sza­leńcza, wręcz opętańcza. Na­dopiekuńcza, lecz nie oszu­kańcza. I choć głośno ser­ce ko­roną uwieńcza, to po kry­jomu w naiw­ności szu­ka sprzy­mie­rzeńca. To miłość młodzieńcza. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 września 2010, 00:22

Su­mienie jest zna­kiem os­trze­gaw­czym, który z włas­nej wo­li wbi­liśmy w drogę. Prob­lem w tym, że zaw­sze możemy dołączyć tab­liczkę, ko­go nie dotyczy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 września 2010, 18:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nomis_Akmeiz

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność